AMD EPYC

AMD EPYC
現在の世代: 4.
現在の仕様: Bergamo (Zen 4c)
技術: 5 nm
チップ設計: チップレット
指図書: SSE4.2, AVX2, AVX-512, BFLOAT16, VNNI
仮想化: AMD-V, SVM

全て AMD EPYC CPUs

プロセッサ 世代
AMD EPYC 9754S AMD EPYC 9754S
128C 128T @ 2.25 GHz
4.
AMD EPYC 9754 AMD EPYC 9754
128C 256T @ 2.25 GHz
4.
AMD EPYC 9734 AMD EPYC 9734
112C 224T @ 2.20 GHz
4.
AMD EPYC 9684X AMD EPYC 9684X
96C 192T @ 2.55 GHz
4.
AMD EPYC 9654P AMD EPYC 9654P
96C 192T @ 2.40 GHz
4.
AMD EPYC 9654 AMD EPYC 9654
96C 192T @ 2.40 GHz
4.
AMD EPYC 9634 AMD EPYC 9634
84C 168T @ 2.25 GHz
4.
AMD EPYC 9554P AMD EPYC 9554P
64C 128T @ 3.10 GHz
4.
AMD EPYC 9554 AMD EPYC 9554
64C 128T @ 3.10 GHz
4.
AMD EPYC 9534 AMD EPYC 9534
64C 128T @ 2.45 GHz
4.
AMD EPYC 9474F AMD EPYC 9474F
48C 96T @ 3.60 GHz
4.
AMD EPYC 9454P AMD EPYC 9454P
48C 96T @ 2.75 GHz
4.
AMD EPYC 9454 AMD EPYC 9454
48C 96T @ 2.75 GHz
4.
AMD EPYC 9384X AMD EPYC 9384X
32C 64T @ 3.10 GHz
4.
AMD EPYC 9374F AMD EPYC 9374F
32C 64T @ 3.85 GHz
4.
AMD EPYC 9354P AMD EPYC 9354P
32C 64T @ 3.25 GHz
4.
AMD EPYC 9354 AMD EPYC 9354
32C 64T @ 3.25 GHz
4.
AMD EPYC 9334 AMD EPYC 9334
32C 64T @ 2.70 GHz
4.
AMD EPYC 9274F AMD EPYC 9274F
24C 48T @ 4.05 GHz
4.
AMD EPYC 9254 AMD EPYC 9254
24C 48T @ 2.90 GHz
4.AMD EPYC 世代リスト

世代 セグメント 技術 アーキテクチャ
AMD EPYC 9004 4. Desktop / Server 5 nm Genoa / Genoa-X (Zen 4)
AMD EPYC 9004 4. Desktop / Server 5 nm Bergamo (Zen 4c)
AMD EPYC 7003 3. Desktop / Server 7 nm Milan (Zen 3)
AMD EPYC 7002 2. Desktop / Server 7 nm Rome (Zen 2)
AMD EPYC 7001 1. Desktop / Server 14 nm Naples (Zen)
AMD EPYC Embedded 3000 1. Desktop / Server 14 nm Snowy Owl (Zen)
ホームページに戻る